دسته بندی مطالب


افراد آنلابن
کاربران آنلاین 163 نفر

آگهی اینجا هستید : بخش مطالب » اجتماعی » خانواده » نامهاي زيباي ايراني

فرستنده : شاهرخ
دسته بندی : خانواده

تعداد بازدید  : 34905
امتیاز : 121

مشخصات
 

نامهاي زيباي ايراني


آرميلا نام دختران در ايران باستان
آرميتان شخصيتي در شاهنامه و دختر جمشيد
آروشا درخشان - نوراني - باهوش
آرتا نام شهر در زمان زند كه به روي دختران ميگذاشتند
ارنواز شخصيتي در شاهنامه و دختر جمشيد
آرتميس گوينده راستي- نام درياسالار زن
آرتنوس صادق - راستگو - نام دختر داريوش
آسا نام دختر شاپور دوم ساساني- بزرگ و عليحضرت
آتاناز نامي ايراني
آتنا نامي ايراني
آتوسا دختر كورش بزرگ همسر داريوش بزرگ مادر خشيار
آتوشه نام عمه يا خاله شاپور شاه
آويد نامي ايراني
آويسا آب پاك و تميز
آيدا همچون ماه و مهتاب
آيدان چهره زيبا همچون ماه - آيسان
آيلا نور ماه و مهتاب- آيناز
آذرمهر آتش مقدس ايرانيان- آذرمينا
آذرنوش نام زنان ساساني و همچنين آتش مقدس ايران
آزيتا نام شاهزاده - ملكه و پرنسسز در ايران
آرش نام قهرمان وطن پرست ملي ايران
آراد نام فرشته
آرآسب نام كورش اول
اَفشين نام يكي از شاهزادگان ساساني كه به بابك خرمدين خيانت كرد
آبتين شخصيتي در شاهنامه - پدر فريدون
آترين نام يكي از پادشاهان خوزستاني در زمان داريوش بزرگ
آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه هاي كورش بزرگ
آرتام نام والي فريگيه در زمان كورش بزرگ
آرياداد برخواسته از نسل آريا - داده شده آريايي
آرتين نام هفتمين پادشاه ماد
آريا نام فرمانده ارتش كورش بزرگ در جنگ كوناكزا
آريامس آرياي بزرگ - از شاهزادگان سغد در زمان اسكندر گجستك
آريوداد ايرانداد اوستا
آريومهر از سرداران داريوش سوم
آليش قابل اشتعال
آميتريس نام دختر داريوش دوم و همسر خشايارشا
آموتيا نام دوشيزه در زمان زنديه
آناهيتا نام فرشتگان اهورامزدا
آنديا همسر اردشير اول
آنيتا نام دختران در زمان زند- به معني پرورش گياه
آيوت يكي از بهدينان در فروردين يشت
آرتامن از همپيمانان داريوش بزرگ در براندازي برديا
آرياناز نامي ايراني
آذرگون دختران در زمان اشكاني ويس و رامين
آريارمن از نخستين پادشاهان ايران در 2600 سال پيش - نياي داريوش
آرتاباز يكي از فرماندهان كورش بزرگ
آذرمهر آتش مهر
آرتونيس دختر ارته باذ و خواهر برسين
آرمه به معناي فروتني - پاكي - نگهبان زمين
آذرميدخت دختر هميشه جوان - دختر خسروپرويز - زني كه شاه شد
آسيمن نامي كه همان سيمين امروزي است
آماستريس دختر داريوش سوم
اَدرك دختر يزدگرد سوم ساساني
اَردويسور فرشته آب در ايران باستان
آرته دخت شهبانو اشكاني همسر اردوان
اَرشيت دوست ترين - نامي از دوره هخامنشي
اَمِستريس شهبانوي خشايارشا
اوراشي زن پسر سيامك
آتري به معني آتش - از نامهاي باستاني
آپامه خوشرنگ و زيبا - دختر اردشير دوم هخامنشي
آرتا از نامهاي باستاني
آنديا زن اردشير درازدست شاهنشاه هخامنشي
آئيريك نياي يازدهم زرتشت
آئين كيش - راه و روش
آئين گُشنَسب سپهبد ايراني در نبرد با بهرام چوبينه
آپاساي منشي شاهنشاه شاپور يكم ساساني
آتروترسه پسر اسفنديار
آتروپات سردار ايراني كه والي آذربايجان بود - سردار داريوش
آترونوش آذرنوش - پاكدين زرتشتي
آرتاپارت نگهبان ويژه كوروش بزرگ
آرتام يكي از والي هاي شهنشاهي كوروش بزرگ
آرياز راهنما و راهبر - نامي اوستايي
آبنوش از زنان ويس و رامين
آپاما دختر سپيتمن سردار ايراني
آرتادخت وزير خزانه داري اردوان چهارم اشكاني
آرتيستون دختر كورش بزرگ - زن داريوش
آرگون شهبانوي اردشير يكم هخامنشي
آروكو فرزند كوروش هخامنشي
آريابد نگهبان و سردار سرزمينهاي آريايي
آرياراد پسر آريامنش پادشاه كپدوكيه
آيوت يكي از بهدينان زرتشتي
اَرتاريا پسر خشايارشاه
اَرتامن از متحدين داريوش بزرگ بر ضد مغ دروغين
اَرتاوند فرمانده ناوگان خشيارشا
اَرتور در كتاب ماتيكان هزاردستان از برزگان بوده است
اَرتَمَن يكي از سرداران ماد در روزگار كوروش
اَرتَبرزين در اوستا يعني برترين راستي - سرداري هخامنشي
اَردين راستين و بزرگوار
اَرزين فرمانده امپراتوري ايران در حمله اسكندر گجستك
اَرسيما نماينده داريوش سوم براي گفتگو با سكندر ملعون
اِستاتيرا همسر داريوش سوم
اشتوكان نامي اوستايي و رقيب زرير
اشاداد كسي كه از راستي و نيكي سود جسته است
ائيريه من ايران منش در روزگار ساساني
اديشه نامي از سرداران كورش بزرگ
اُميد يا اُميت - از نويسندگان دينكرد زرتشتيان
افروز
آريانا متعلق به نسل آريا
اشكان شاهان سلسله اشكانيان
اوتانا هم پيمان داريوش اول
ارشان شاهزاده در نزد ايرانيان و فرزند اردشيردوم
ارشام نام پدر بزرگ داريوش بزرگ
ارشانوش از نام نامه نخعي
ارشين از شاهدخت هاي هخامنشي
ارشنوش نام نامه نخعي - نام باستاني
ارشكان كنيه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشكاني
ارد نام پادشاه اشكاني و همچنين انديشمند بزرگ معاصر ارد بزرگ
اردشير بنيانگذار سلسله ساسانيان - اردشير بابكان
اردوان نام شاهان پارتي و برادر داريوش اول
اردا نام كشيشي در زمان ساسانيان
ارشاما نام پدر بزرگ داريوش اول
ارشك نام اولين پادشاه سلسله اشكانيان
اريكا مرتبط با زمين
افرا ستايش كردن
افشيد شكوه خورشيد
انوشه نام زنان در زمان ساسانيان- به معني جاويد و ابدي
اليكا مادر زمين - شكوفه - نام دهي در شما ايران
اليا نام گل
اليزه نام مكاني در رودبار
الميرا فدا كننده
ايرسا رنگين كمان
اوراش فرزند كوچك اردشير شاهنشاه ايران
اُوَرَش پسر اردشير سوم
اُورداد از سرداران كوروش بزرگ
انوشيروان نام پادشاه دادگستر ايران
انوش جاودانه
انوشا خوشحالي و سرور و شادي
انوشك نام زنان در زمان ساسانيان- به معني جاويد و ابدي


بكتاش شاه خوارزم
برسام به معناي آتش بزرگ
بامشاد از موزيسين هاي دوره ساساني
بامداد پدر مزدك
بابك بابك خرمدين تنديس وطن پرستي ايرانيان
باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرويز شاهنشاه ساساني
برتهم از سرداران نامي ايران
برسام از سردارن يزدگرد شاهنشاه ساساني
بيارش كي بيارش - همان آرمين شاهنامه
بهرو بهشاد - بهرخ - بهتاب
بينا دانا و بيننده
باتيس ازسرداران داريوش سوم در حمله اسكندر گجستك
باوَند از سپهبدان مازندران
بَرديا - بَرديه فرزند كوروش بزرگ
بروسا پدر بهرام - از موبدان يزد
بَستام برادر زن هرمز چهارم ساساني
بهداد نيك آفريده شده
به رَوِش نيكترين راه - بهترين انتخاب زندگي
بيارش كي بيارش - همان آرمين شاهنامه
برسين دختر داريوش سوم كه اسكندر با او ازدواج كرد
بهنوش خوش مشرب - مطبوع - دلپذير
بهشيد نامي ايراني به معني بهترين روشنايي
بيتا زيبا و خوش چهره
برسين زن ايراني اسكندر گجستك


پارميس نوه كورش بزرگ
پروشات در اوستايي به معني بسيار شاد
پريزاد زن داريوش دوم هخامنشي
پورچيستا پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب
پانته آ شاهزاده اي كه اسير كورش بزرگ شد
پريساتيس همسر داريوش دوم و نام شاهزادگان
پارميس دختر ارشد كورش بزرگ
پوريا از پهلوانان ايران زمين
پويان جستجو كننده راستي و درستي
پرديس باغ و بهشت - واژه پاراديز انگليسي از همين است
پريوش پريزاد - پريسا - پريداد - پري تن
پُرشاد خواهر داريوش سوم هخامنشي
پري ويس دختري در ويس و رامين
پاپَك دبير انوشه روان دادگر و بنيانگذار شاهنشاهي ساساني
پارديك پدربزرگ ساسان بنوشته كتيبه كعبه زرتشت
پِدرام نبيره سام - بدرود - شادباش
پرهام از نامهاي ايران باستان - تازي شده اش ابراهيم
پِرشان از نامهاي اوستايي به معني رزمجو
پرشه جرقه - دختر ايراني
پروشات همسر داريوش دوم


تورك پسر شيدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشيد شاه
تيران پسر اردشير سوم پادشاه اشكاني ارمنستان
توشنامئيتي فرشته مهر و دوستي
تيتك از نامهاي زرتشتيان امروزي
تنسر بزرگ روحاني زرتشتي كه اوستا را گرد آوري كرد
تهمتن بزرگ پيكر و دارنده اندام نيرومند
تيرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشكاني
تيگران از سرداران نامي خشيارشا - پادشاه ارمنستان
تارا ستاره
تناز مادر لهراسب - دختر آرش كمانگير
تينا عاشق نوازش


جمشيد سومين شاه پيشدادي در حدود 6000 سال پيش
جاماسب حكيم و فيلسوف ايراني و داماد زرتشت اسپنتمان
جويان از شخصيت هاي شاهنامه
جهانگير پسر رستم ذال
جاماسبه شهبانوي اردشير درازدست


چيستا فرشته دانش و خرد
چوبين كنيه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشيروان


خشايار شاهنشاه ايران و فرزند داريوش بزرگ
خسرو در اوستا به معني نيكنام - شاهنشاه ساساني


دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
دارمان خسرو پرويز شاه ايران
داريوش شاه شاهان - شاههنشاه بزرگ تاريخ ايران
دارا نهمين پادشاه كياني - پسر رستم - داريوش
دانوش ديانوش دوانوش - دارنده جاودانگي
داتام فرمانده ايران در كاپادوكيه
داريو از پادشاهان ايراني در زمان پايان دوران سلوكيان
دانين از خاندانهاي ايراني
ديااكو پادشاه ماد ايراني
داماسپيا شهبانوي اردشير يكم
دينا نامي ايراني
دل آسا نامي ايراني
درسا همچون مرواريد


راتين رادترين-با داد و دهشترين-از سرداران ارشير دوم
رسام نام پيكرنگار بهرام گور شاهنشاه ايران
رامين از فرزندان كيخسرو و برادر رامي
روزبه يا روژوه- وزير بهرام شاهنشاه ساساني
روشاك از سرداران ايراني در جنگ با اسكندر گجستك
راتين از سرداران اردشير دوم - رادترين مرد
رام برزين پيشكار دربار انوشيروان دادگر
رايش پسر زادشم
رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
ريوشاد نامي ايراني
رديمه همسر كمبوجبه - شاهزادگان هخامنشي
ركسانا دختر داريوش دوم
رُدگون مادر داريوش اول - پرنس در اشكانيان
رائيكا پسنديده و دوست داشتني
رادنوش بانوي شهرين
رائيكا پسنديده و دوست داشتني
راتا فرشته بخشش و مهرباني در ونديداد


زرشام دختري از خاندان جمشيد
زوپير همپيمان داريوش بزرگ كه گوش و بيني خود را در فتح بابل بريد


ژوپين نام فرزند كيكاوس
ژاله اشك


سياوش فرزند كيكاوس - شخصيت اسطوره اي ايرانيان
سورنا فرمانده نظامي اشك سيزدهم پادشاه اشكاني
سام پدر بزرگ رستم
سپنتا نامي مقدس در ايران باستان
سپاكو همسر مهرداد چوپان كه كوروش بزرگ را پرورش داد
سَتوِش ستاره باران
سريرا زيبا - خوش چهره
سندوس خواهر خشايارشاه
سي سي كام كامروا - مادر داريوش سوم - دختر اُستان برادر اردشير دوم
سيندخت دختر مهراب پادشاه كابل
ساميار از نامهاي كهن زرتشتي ايران
سپاكو زن مهرداد چوپان كه كورش بزرگ را تربيت كرد
سپنتا مقدس ايراني
ساينا سيمرغ
سپند مهر در اوستا سپنته ميتر - قاتل خشايارشا
سپهرداد در اوستا سپيتريدات - داده خداوند
سپيتا از درباريان آستياگ ماد
سروش گوش دادن به صداي وجدان - پيك ايزدي در دين بهي
سهراب تابش سرخ - پسر زال
سيامك پسر كي كاووس
سينا در اوستا سَئنا - از پيروان زرتشت


شاه بهرام نام زرتشتيان امروزي - نام بهرام گور
شروين از شاهان باوندي
شهروي چهره شاهانه - از موبدان ساساني
شيروان از شاهان شيرواني ايران
شيروي از شاهان ساساني
شراره از نامهاي رايج امروزي
شاهيده پارسا - پرهيزكار
شيددخت دختر روشنايي و نور
شهداد داده شده از شاه
شايگان مرد بزرگ
شاهين سردار بزرگ خسرو پرويز از خاندان وهمنزاد
شهروز وزير شاهنشاه شاپور
شيراك پدر هرمزد - نگارنده كعبه زرتشت


فرهود پسر زيبا
فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت
فريان نام يكي از شاهان گذشته
فَربُد به معني راست و درست
فرمنش از پادشاهان ايراني در گرجستان
فرامين از پادشاهان ساساني
فرزام لايش و شايسته
فرزين نامي ايراني
فَرَه وَشي سمبول ملي ايرانيان همان فَرَوَهَر است
فرورتيش دومين پاشاه ماد در بيستون نيز نامش هست
فرهاد نام بسياري از شاهان ايراني - فرهاد عاشق شيرين
فرنوش از نامهاي رايج امروزي
فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت
فرگون نام زنان در ايران باستان


كارين از خاندانهاي اصيل ايراني همان كارن
كاميار نامي ايراني
كُردان پسر مرزبان
كورش بنيانگذار شاهنشاهي و حقوق بشر جهان
كيخسرو از شاهان پيشدادي - فرزند سياوش- نوه كيكاوس
كيان ستاره
كامبيز يا كمبوجيه يا كامبوزيا فرزند كورش بزرگ
كي آرمين پسر كي قباد
كيازند نامي ايراني
كيانوش برادر شاه فريدون پيشدادي
كيوان پسر موبد سروش
كيومهر نامي ايراني
كارن فرزند كاوه - شخصيت ايراني در شاهنامه- يكي از خاندانها
كيارش دومين پسر كيغباد- پسر كي اپيوه
كيانوش برادر فريدون شاه پيشدادي
كيانمهر كيامنش - كيافر - كيانزاد
كيانا برخواسته از نسل كيانيان
كاساندان همسر كورش بزرگ
كتايون مادر اسفنديار در شاهنامه


گلديس از واژه اوستايي دَئسه به معني همچون گل
گشتاسب از شاهان ايران باستان
گودرز پهلوان اسطوره ايي تاريخ ايران
گيو پسر گودرز


لُهراسب پسر كيخسرو شاه كياني
لبينا نام يكي از قسمتهاي موسيقي كهن ايران
ليدا مهسان - مهسيما – مهسو- مهرشيد
ليشام از وطنپرستان ديلمي


ميترادات دختر مهرداد پادشاه اشكاني
مهشيد مهسان - مهسيما – مهسو- مهرشيد
مليسا مرهم - نام زنبور عسل در يوناني
ماندان ماندانا - مادر كورش بزرگ - همسر كمبوجيه اول
مرسده ملكه در ايران
ميترا فرشتگان مقدس ايران باستان
مازيار از سرداران مادي كورش بزرگ - ماه يزد يار - همسنگر بابك
مزدك از نامهاي دوران هخامنشي - آفريننده مزدا - آئين آورنده مزدكيان
مهراب پادشاه ايراني در كابل و پدر رودابه
مهران همان ميتران - از خاندانهاي اصيل ساساني
ماندوي شهبانوي اردشير سوم شاه ارمنستان
مهديس از ماه ديس گرفته شده است به معني گل چهره
مهرو به معني چهره اي همچون ماه
مهدخت به معني دختري همچون ماه
مهر آريا مهر دختر آريايها
مهر آئين كيش مهر ايراني
ميرتو از زنان شاهنشاهان هخامنشي
مهرك نام شاپور اول
مهراشك نام ايراني
مهرساد نام ايراني
مكابيز نام ايراني
مهر نوش نامهاي رايج امروزي
ماني نقاش دوره ساساني كه دعوي پيغبري كرد
مِهربُد نامي از دوره هخامنشي
مهيار نامي ايراني


نازنوش نامي ايراني
نيسا دختر يكي از شاهان پارتي
نيوشه نيوشا- گوش دهنده- نوشه
نوشا پرنس در زمان ساسانيان
نيكا نام رودخانه اي در ايران
نائيريكا بانوان پارسا در دين زرتشتي
نوشيد مادر ماني نقاشي در دوره ساساني
نِيشام فرشته نگهبان آذرخش
نرسي از شاهان ساساني
نيوتيش برادر كوچك اشو زرتشت
نيما از دانشمندان ايراني
نيوتيش برادر كوچك اشو زرتشت
ناهيد اناهيت - اناهيتا - فرشته آب
نيسا دختر مهرداد و خوهر ميترادات اشكاني
نيشام نام فرشته نگهبان آذرخش
نوشيد نام مادر ماني نقاش كه خود را پيامبر ناميد


ورتا نامي به معني گل
ويس معشوقه رامين در دوره شاهنشاهي اشكانيان
ويرا ويشكا- ويدا - ويستا
وارتان يكي از شاهان ايران
وانوشه نام گل
وستا پردانش - دختر پاكدامن و با اصل و نسب
ويدا در اوستايي ويستا - پر دانش و فرهنگ
ورجاوند نوراني - مقدس - داراي احترام
وَندا اميد - آرزو - سپهبد تبرستان
وَهرام همان بهرام
ويسپار هم پيمان داريوش بزرگ در براندازي مغ دروغين


هورام واژه اي به معني خوش رام - خنده رو
هُرمُز نام بسياري از شاهان ايران
هژبر شير
هومان پسر ويسه و برادر پيران
هيراد ظاهر سالم و زيبا
هيتاسب از فرمانده هان داريوش بزرگ
هيربد روحاني گذشته ايران در زمان زرتشت
هژير يكي از پهلوانان ايراني
هما هفتمين پادشاه كياني - دختر كيگشتاسب


يوتاب خواهر آريوبرزن - زني سردار در آذرآبادگان
ياسمين يا ياسمن - نوعي گل- دختري در ويس و رامين


امتیاز دهید نظرات    
شما هم مطالب جالب و خواندنی خود را با نام خود ارسال کنید

طالع بینی خانه | قوانین
 
بازیابی کلمه عبور | عضویت