بیترین - Bitrin
مطالب جالب - مطالب علمی - ترفند کامپیوتر - ترفند موبایل - مطالب مذهبی - مطالب اجتماعی - آموزش آشپزی - طالع بینی - شعر و ادبیات - تصاویر و عکس های جالب - مطالب طنز - داستان کوتاه

آگهی

دانلود نمونه سوالات پیام نور

 اینجا هستید : بخش مطالب » سرگرمی » جوک و اس ام اس SMS » اس ام اس عشق و دلتنگی( 1 )


فرستنده : دنیا
دسته بندی : جوک و اس ام اس SMS

تعداد بازدید  : 412193
امتیاز : 345

مشخصات
 

اس ام اس عشق و دلتنگی( 1 )


 

هیچ 173.html">وقت از خدا نخ173.html">واه که دنیا ر173.html">و بهت بده ، فقط بخ173.html">واه کسی ر173.html">و بهت بده که ت173.html">و ر173.html">و به تم173.html">ام دنیا نده .
 
***

تم173.html">ام 173.html">امید یک آسیابان به 173.html">وزش باد 173.html">است که آسیابش بچرخد 173.html">وگرنه از کار می افتد ، یادت باشه قلب من آسیاب 173.html">است 173.html">و نفس های ت173.html">و هم173.html">ون باده .
 
 ***

سه تا فرشته عاشق ت173.html">و دنیا هست ، ا173.html">ولیش به کب173.html">وترای عاشق د173.html">ونه می ده ، د173.html">ومیش به آدمای عاشق کمک می کنه ، س173.html">ومیشم که من عاشقشم الان داره این 173.html">اس 173.html">ام 173.html">اس ر173.html">و می خ173.html">ونه .
 
***

آدما 173.html">وقتی از هم د173.html">ورند 173.html">اس 173.html">ام 173.html">اس می فرستند ، من برای ت173.html">و که ت173.html">وی دلم هستی چی بفرستم ؟
 
 ***

173.html">وفاداری را باید از نیل173.html">وفر آم173.html">وخت ، که د173.html">ور هر شاخه ای می پیچه 173.html">و در آغ173.html">وشش می میره .

***

173.html">وقتی 173.html">عشقت تنهات گذاشت ، نگران خ173.html">ودت نباش که بد173.html">ون ا173.html">ون چیکار می کنی ، شرمنده دلت باش که یک باره دیگه بهت اعتماد کرد .

 ***

آخرین شعر مرا قاب کن 173.html">و پشت نگاهت بگذار تا که تنهاییت از دیدن آن جا بخ173.html">ورد 173.html">و بداند که دل من با ت173.html">وست ، در همین یک قدمی .
 
***

بس که دی173.html">وار دلم ک173.html">وتاه 173.html">است ، هرکه از ک173.html">وچه تنهایی ما می گذرد ، به ه173.html">وای ه173.html">وسی هم که شده ، سرکی می کشد 173.html">و می گذرد

***
 
دلم می خ173.html">و173.html">است بهانه ای باشی برای فر173.html">ام173.html">وش کردن همه چیز ، 173.html">اما حالا دلم می خ173.html">واد بهانه ای باشه برای فر173.html">ام173.html">وش کردن ت173.html">و .

***

ای که مدته173.html">است با من نیستی ، من همانم که با من زیستی ، رنجهایم را شنیدی باز هم ، عاقبت گفتی ، غریبه ، کیستی ؟
 
***

بزرگترین ارتفاعی که باعث مرگم شد ، افتادن از چشم ت173.html">وست عزیزم .
 
***

چه قدر حقیرند مردمانی که نه جرات د173.html">وست داشتن دارند 173.html">و اراده د173.html">وست داشتن ، نه لیاقت د173.html">وست داشته شدن 173.html">و نه متانت د173.html">وست داشته نشدن ، با این حال مد173.html">ام شعر عاشقانه می خ173.html">وانند .
 
***

تلاش برای فر173.html">ام173.html">وش کردن کسی که د173.html">وستش داری درست مثل این 173.html">است که بخ173.html">واهی کسی را که تا به حال ندیده ای به خاطر بیا173.html">وری .
 
***

هیچ می د173.html">ونستی هر بار که ت173.html">و پلک می زنی من نفس می کشم ؟ پس م173.html">واظب باش به کسی خیره نشی که من خفه می شم .
 
***

با چشمان ت173.html">و مرا به الم173.html">اس ستارگان آسمان نیازی نیست ، این را به آسمان بگ173.html">و .
 
***
در صفحه شطرنج زندگیم تم173.html">ام مهره هایم مات مهربانیت شد 173.html">و من با 173.html">اسب سفید قلبم به س173.html">وی ت173.html">و تاختم تا بگ173.html">ویم شاه دلم د173.html">وستت دارم .

***
کلید قلب ، زندگی 173.html">و ر173.html">وح من ، همه در دستان ا173.html">وست . ا173.html">و مالک آن 173.html">است فقط باید کلید را بچرخاند 173.html">و بگذارد تا با تم173.html">امی ش173.html">ور 173.html">و 173.html">عشقم ا173.html">و را در بر گیرم .

***

زندگی را بی 173.html">عشق سپری کردن غم بزرگی 173.html">است . 173.html">اما این تقریبا برابر 173.html">است با غمی که زندگی را ترک کنی بد173.html">ون اینکه به کسی که عاشقش هستی بگ173.html">ویی که د173.html">وستش دارید .

 ***
 

هر کد173.html">ام از ما چ173.html">ون فرشته ای با یک بال 173.html">است . 173.html">و تنها زمانی قادر به پر173.html">واز خ173.html">واهیم ب173.html">ود که درکنار هم باشیم .

***

لذت 173.html">عشق زمانی که آن را نثار می کنی بیشتر از زمانی 173.html">است که دریافتش می کنی پس بذار من 173.html">عشقم را نثارت کنم .

 ***

گرچه راه صعب 173.html">است ، 173.html">اما ت173.html">و به صع173.html">ود اد173.html">امه بده ، شاید قله در یک قدمی ت173.html">و باشد .

***

173.html">عشق عینک سبزی 173.html">است که با آن انسان کاه را ی173.html">ونجه می‌بیند . (مارک ت173.html">واین)

***

قفس داران سک173.html">وتم را شکستند ، دل دائم صب173.html">ورم را شکستند ، به جرم پا به پای 173.html">عشق رفتن ، پر173.html">و بال عب173.html">ورم را شکستند ، مرا از خل173.html">وتم بیر173.html">ون کشیدند ، چه بی پر173.html">وا حض173.html">ورم را شکستند ، تمنا در نگاهم م173.html">وج می زد ، 173.html">ولی ر173.html">ویای د173.html">ورم را شکستند .

***

خانه های جد173.html">ول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد 173.html">و رمز جد173.html">ول چنین ب173.html">ود : د173.html">وستم بدار .

***
صدای پایت خ173.html">وش آهنگی ب173.html">ود برایم عمیق تر از مثن173.html">وی سک173.html">وتت گ173.html">ویاترین نج173.html">واهای عاشقانه 173.html">و نگاهت صمیمی ترین پی173.html">وند .

***
اگر د173.html">و تا ب173.html">ودی می زاشتمت ر173.html">وی چشم173.html">ام حالا که یک د173.html">ونه ای جات همیشه ت173.html">و قلبمه .

***
 
یادت باشه که گاهی 173.html">وقت ها ، مثلا آخر شب ها که می خ173.html">وای بخ173.html">وابی یه دل تنهایی هست که یکم ا173.html">ون 173.html">ور تر می تپه برای ت173.html">و .

***
میخ173.html">و173.html">استم تص173.html">ویر با ت173.html">و ب173.html">ودن را نقاشی کنم ، دیدم فاصله بینمان در 173.html">ورق جا نمیش173.html">ود ، کمی نزدیکتر بیا میخ173.html">واهم با ت173.html">و ب173.html">ودن را حس کنم .

 ***

173.html">امشب دلم از آمدنت سرشار 173.html">است ، فان173.html">وس به دست ک173.html">وچه دیدار 173.html">است ، آنگ173.html">ونه ت173.html">و را در انتظارم که اگر این، چشم بخ173.html">وابد آن یکی بیدار 173.html">است .

***
 
عکسات173.html">و من می خ173.html">ام چیکار ، قلبت173.html">و هدیه کن به من ، یه بار بگ173.html">و د173.html">وست دارم ، قال قضیه ر173.html">و بکن .

***
د173.html">وصتت دارم با (ص) صاب173.html">ونی تا همه ت173.html">و کفش بم173.html">ونن .
 
***

قسم به Love پاکم ، ز 173.html">عشق You هلاکم ، ای گل ریشه ریشه ، I love you همیشه .

***
در 173.html">عشق اگر عذاب دنیا بکشی ، با اشک د173.html">و دیده طرح دریا بکشی ، تا خل173.html">وت من هزار فرصت باقیست ، تنها نشدی که درد تنها بکشی .
 
 ***

زندگی ک173.html">وتاهتر از آن 173.html">است که به خص173.html">ومت بگذرد 173.html">و قلبها گر173.html">امی تر از آنند که بشکنند . فردا طل173.html">وع خ173.html">واهد کرد حتی اگر ما نباشیم .
 
***
 
هر 173.html">وقت میخ173.html">وای ببینی جقدر د173.html">وستت دارم ، انگشتت ر173.html">و بذار ر173.html">و نبضت ، میفهمی که د173.html">وست داشتنم تم173.html">ومی نداره .

***

گل اگر خشک ش173.html">ود ساقه آن میماند ، د173.html">وست اگر د173.html">ور ش173.html">ود خاطره اش میماند .
 
***

 
بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب ت173.html">وست .

***
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده درآب ، در دلم هستی 173.html">و بین من 173.html">و ت173.html">و فاصله ه173.html">است .
 
***
 
بعضی 173.html">وقتها چش173.html">ام به دلم حس173.html">ودیش173.html">ون میشه ، مید173.html">ونی چرا ؟ چ173.html">ون ت173.html">و همیشه ت173.html">و قلبمی 173.html">ولی از چشم173.html">ام د173.html">وری .

***
من آن گل پرپرشده دست زمانم ، بر سنگ مزارم بن173.html">وسید ج173.html">وانم .

***
173.html">عشق یعنی : چ173.html">ون خ173.html">ورشید تابیدن بر شب های د173.html">وست 173.html">و چ173.html">ون برف ذ173.html">وب شدن بر غم های د173.html">وست .
 
***
دراین دنیا نکردم من گناهی ،  فقط کردم به چشمانت نگاهی ، اگر باشه نگاه من گناهی ، مجازاتم بکن غیر از جدایی

***

173.html">عشق را د173.html">وست دارم نه در قفس
ب173.html">وسه را د173.html">وست دارم نه در ه173.html">وس
ت173.html">وراد173.html">وست دارم تا آخرين نفس

***

ر173.html">وي دريچه ي قلبم ن173.html">وشتم 173.html">ور173.html">ود ممن173.html">وع
173.html">عشق آمد 173.html">و گفت من بي س173.html">وادم

***

مي رسد ر173.html">وزي كه بي من ر173.html">وزها ر173.html">و سر كني
مي رسد ر173.html">وزي كه مرگ ر173.html">و با173.html">ور كني
مي رسد ر173.html">وزی كه تنها در كنار قبر من     شعر هاي كهنه 173.html">ام را م173.html">و به م173.html">و از بر كني

***

هرگز نمي گيرد كسي در قلب من جاي ت173.html">و را
هرگز نديدم بر لبي لبخند زيباي ت173.html">و را
خ173.html">ورشيد 173.html">عشق ت173.html">و هن173.html">وز س173.html">وزد مرا سر تا زپاي
در ك173.html">وره راه زندگي ر173.html">وشن كند راه مرا

***

اگر رفتم ت173.html">و يادم کن. اگر مردم ت173.html">و خاکم کن. اگر ماندم در اين دنيا، به مهر خ173.html">ود ت173.html">و شادم کن

***


آنگاه كه با دستانت 173.html">واژه 173.html">عشق را بر قلبم ن173.html">وشتي س173.html">واد نداشتم 173.html">اما به دستانت اعتماد داشتم حال س173.html">واد دارم 173.html">اما ديگر به چشمان خ173.html">ود اعتماد ندارم...
 
***
 

ر173.html">وزگاري يك تبسم يك نگاه      بهتر از گرماي صدآغ173.html">وش ب173.html">ود     اين زمان بر هر كه دل بستم 173.html">وليك    آتش آغ173.html">وش ا173.html">و خ173.html">ام173.html">وش ب173.html">ود
 
***
173.html">عشق حيات عاشق را تشكيل ميدهد 173.html">والا معش173.html">وق تنها بهانه 173.html">است
 
***

173.html">عشق تنها مرضي 173.html">است كه بيمار از آن لذت ميبرد.
 
***
به دست آ173.html">وردن خ173.html">وشبختي بزرگ ترين فتح زندگي 173.html">است.
 
***
هر 173.html">وقت ت173.html">ونستی برف ر173.html">و سیاه کنی .پر کلاغ ر173.html">و سفید کنی.آتیش173.html">و ب173.html">وس کنی ت173.html">وی آب یه نفس عمیق بکشی .ا173.html">ون م173.html">وقع منم میت173.html">ونم فر173.html">ام173.html">وشت کنم...
 
***
زيبا ترين گل با ا173.html">ولين باد پاييزي پرپر شد . با 173.html">وفا ترين د173.html">وست به مر173.html">ور زمان بي 173.html">وفا شد . اين پرپر شد ن از گل نيست از طبيعت 173.html">است 173.html">و اين بي 173.html">وفايي از د173.html">وست نيست از ر173.html">وزگار 173.html">است...
 
***
173.html">وقتی دلم برات تنگ ميشه ميرم ا173.html">ون بالا پشت ابرا ريز ريز گريه ميکنم
پس هر 173.html">وقت ديدی داره بار173.html">ون مياد بد173.html">ون دلم برات خيلی تنگ شده.
 
 
***
د173.html">وست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سک173.html">وت 173.html">است 173.html">و گاه نگــــــاه ... غـــــريبه ! اين درد مشترک من 173.html">و ت173.html">وست که گاهي نمي ت173.html">وانيم در چشمهاي يکديگــر نگــــاه کنيم.
 
 
***
گفتم د173.html">وستت دارم نگاهي به من کرد 173.html">و گفت:چند تا؟ دست173.html">ام ر173.html">و بالا |آ173.html">وردم 173.html">و تم173.html">ام انگشتهاي دستم173.html">و نش173.html">ونش دادم 173.html">اما ا173.html">ون به کف دست173.html">ام نگاه مي کرد که خالي ب173.html">ود.
 
***
اگه 1 ر173.html">وز نت173.html">ونستی گناهه کسي ر173.html">و ببخشی از بزرگيه گناهه ا173.html">ون نيست از ک173.html">وچيکيه قلبه ت173.html">و!
 
***
اگر در قلبتان 173.html">عشق باشد٬ می ت173.html">وانيد هر ر173.html">وز معجزه کنيد...
 
 ***
زندگی آب راهه‌ای 173.html">است به ن173.html">ام 173.html">وفا... ميريزد به ج173.html">ويی به ن173.html">ام صفا... مير173.html">ود به ر173.html">ودی به ن173.html">ام 173.html">عشق... ميرسد به دريايی به ن173.html">ام 173.html">وداع...

***
غر173.html">وب شد....خ173.html">ورشید رفت ....افتابگردان دنبال خ173.html">ورشید می گشت ... ناگهان ستاره ای چشمک زد .. افتابگردان سرش را پایین انداخت. اری گلها هرگز خیانت نمی کنند

***
تا حالا از گرمای خ173.html">ورشید ناراحت شدی ؟!
من هیچ 173.html">وقت ناراحت نمیشم چ173.html">ون ت173.html">و آتش 173.html">عشق ت173.html">و س173.html">وختم...    

***
ازگل پرسيدم محبت چيست گفت : ازمن زيباتر173.html">است .
ازافتاب پرسيدم محبت چيست گفت: ازمن س173.html">وزانتر173.html">است.
ازشمع پرسيدم محبت چيست گفت:ازمن عاشقتر173.html">است.از خ173.html">ود محبت پرسيدم محبت چیست گفت: تنهايک نگاه 173.html">است...         ***
اگر كليد قلبي را نداري قفلش نكن اگر خداحافظي در راه 173.html">است سل173.html">ام نكن اگر دستي را گرفتي رهايش نكن...
 
***

اگر د173.html">ورم ز دیدارت دلیل بی 173.html">وفایی نیست،

173.html">وفا آنست که ن173.html">امت را همیشه ر173.html">وی لب دارم

 


Untitled 2
امتیاز دهید نظرات    
شما هم مطالب جالب و خواندنی خود را با نام خود ارسال کنید

مطالب مرتبط
  سهم دلتنگی خورشید
  شكست در عشق كشنده نيست
  قصه عشق به روایت تصویر.....
  جلسه محاکمه عشق
  چگونه عشق به مرور کمرنگ می شود یا از بین می‌رود؟
  تفاوت دوست داشتن و عشق و وابستگي در روابط دو جانبه
  دوش ديوانه شدم عشق مرا ديد و بگفت
  مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ
  وقتی که عشق مادری معجزه می‌کند: نوزاد مرده‌ای که پس از نوازشهای مادر زنده شد!!
  از عشق بند نسازيد
  قوانین مورفی *** قوانین عشق ***
  میزان عشق و دوستی شما چقدر است؟؟؟؟
  روانشناسی عشق برای شما ( خواندنی و جالب)
  نام علی (ع) ، عشق امام حسین (ع)
  مقايسه اجمالي مابين عشق و ازدواج
  تعاریف عشق - زیبا ولی نا تمام
  هفت شهر عشق را عطار گشت
  خدا را دوست دارم ، با تمام عشق خدائیم.
  بی ریا ترین بیان عشق به همسر در مقابل ببر وحشی
  قصه عشق یک مرد جوان
  دوست داشتن از عشق برتر است
  چرا عشق کور است؟
  وکالت و عشق به لگو
  کلام عشق (زیباترین مقاله در مورد عشق حتما بخوانید و از دست ندهید)
  دفتر عشق كه بسته شد؟
  هزینه عشق واقعی جذاب
  تفاوت عشق و هوس در ارتباط دختر و پسر و ازدواج
  وقتی که عشق مادری معجزه می‌کند: نوزاد مرده‌ای که پس از نوازشهای مادر زنده شد!!
  6روش مؤثر براي ابراز عشق نسبت به خانواده
  بگذار هر کجا تنفر است بذر عشق بکارم
  فرار به خاطر عشق
  حکایت عارفانه جالبی از اخلاص علامه جعفری در عشق به امیر المومنین علیه السلام
  داستانی از عشق و فداکاری
  در دنياي امروز نياز به عشق بيشتر از نيازبه نان است
  جایگاه عشق در ازدواج
  - عشق بازى با نام دوست
  تست عشق و دوستی
  در شبی از شبهای دلتنگی از تو می نویسم ...
  باز عشق مرا...
  من پذیرفتم که عشق افسانه است ...
  در هر کشوری عشق چگونه اتفاق می افتد؟
  غزلی به نام: فریاد عشق
  10 آفلاین درباره عشق
  مي دونستيد 7 نوع عشق داريم ؟!
  به عشق چگونه مینگری؟؟؟(بیا تو تست بزن)
  عشق چيست....طنز
  لیاقت عشق
  آیا میدانید که مردان بیشتر از زنان درگیر عشق می شوند ؟
  اس ام اس عشق و دلتنگی( 1 )
  اندازه عشق در زندگيت چقدر است!
 
دسته بندی مطالب


افراد آنلابن
کاربران آنلاین 229 نفر

آگهیطالع بینی | فروشگاه خانه | قوانین
 
بازیابی کلمه عبور | عضویت   کلمه رمز
نام کاربری